Tin tức từ VKA

Hội thi chó giống quốc tế lớn nhất Việt Nam

Hội thi chó giống quốc tế lớn nhất Việt Nam Hội thi chó giống quốc tế 2023 sẽ được tổ...
Read More

Vietnam Top Dog Ranking 2023 (Các giống chó bản địa Việt Nam)

Bảng điểm Vietnam Top Dog Ranking 2023 Các giống chó bản địa Việt Nam (Cập nhật đến hết 29/10/2023)
Read More

Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

  CHÍNH PHỦ______Số: 30/2020/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________Hà...
Read More

QUY ĐỊNH VỀ SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH CHÍNH MỚI NHẤT

1. CÁC LOẠI VĂN BẢN HÀNH CHÍNH Theo Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về các loại văn bản hành chính...
Read More

Một số điểm mới cần lưu ý khi soạn thảo văn bản hành chính của Nghị định 30 về công tác văn thư

Những quy định mới về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính theo quy định tại...
Read More

THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU GIẤY VKA 2023

    THÔNG BÁO Về việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nguồn gốc, Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất...
Read More

THÔNG TƯ SỐ 01/2022/TT-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ

THÔNG TƯ SỐ 01/2022/TT-BNV CỦA BỘ NỘI VỤ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV...
Read More

THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BNV

THÔNG TƯ SỐ 03/2013/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của...
Read More

THÔNG TƯ SỐ 11/2010/TT-BNV

THÔNG TƯ SỐ 11/2010/TT-BNV Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính...
Read More

QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2011/QĐ-TTG

QUYẾT ĐỊNH SỐ 30/2011/QĐ-TTG Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh  lãnh đạo chuyên...
Read More

NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2012/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 33/2012/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm...
Read More

NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội ______________________  CHÍNH PHỦ Căn cứ...
Read More
1 2 3 4 5 13