BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ & BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ III 2023-2028.

BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ & BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ III 2023-2028.

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ III 2023-2028

 1. Phạm Lê Quân – Chủ Tịch VKA (Thành viên sáng lập).
 2. Huỳnh Thị Thanh Ngọc – Phó Chủ Tịch  VKA (Thành viên sáng lập).
 3. Cao Minh Kim Qui – Tổng Thư Ký VKA (Thành viên sáng lập) | Trưởng ban Quản Lý & Tổ chức Sự Kiện.
 4. Trần Triệu Phú – Ban Thường Vụ VKA
 5. Nguyễn Ngọc Phúc – Ban Thường Vụ VKA
 6. Nguyễn Trọng Khiêm – Trưởng ban Phát triển chó bản địa.
 7. Lê Thị Hà – Phó ban Phát triển chó bản địa.
 8. Đoàn Minh Thuận – Trưởng ban Handler | Phó ban Quản Lý & Tổ chức Sự kiện miền Nam.
 9. Nguyễn Lữ Anh Phương – Trưởng ban Grooming | Phó ban Quản Lý & Tổ chức Sự kiện miền Trung.
 10. Nguyễn Thị Diễm Hằng – Văn phòng VKA.
 11. Nguyễn Châu Bảo Nhi – Văn phòng VKA.
 12. Nguyễn Quang Đạt – Trưởng ban Thông tin & Tuyên truyền.
 13. Lê Gia Đại
 14. Huỳnh Trần Phú Quý
 15. Trần Bích Hợp
 16. Hoàng Mộc Cương (bầu bổ sung) – Trưởng ban Giám khảo | Phó ban Quản Lý & Tổ chức Sự kiện miền Bắc.
 17. Nguyễn (bầu bổ sung)

 

BAN KIỂM TRA NHIỆM KỲ III 2023-2028

 1. Thái Văn Hảo – Trưởng ban kiểm tra.
 2. Nguyễn Cao Phúc Trinh – Phó ban kiểm tra.
 3. Đào Duy Tân
 4. Nguyễn Văn Huy – Văn phòng VKA.
 5. Phan Hồ Phương Thảo

 

 

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com