QUY ĐỊNH XẾP HẠNG NHÀ TẠO MẪU LÔNG CHÓ VN

QUY ĐỊNH XẾP HẠNG NHÀ TẠO MẪU LÔNG CHÓ VN

HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM ( VKA ) BAN HÀNH QUY ĐỊNH XẾP HẠNG NHÀ TẠO MẪU LÔNG CHÓ VN.

VIETNAM TOP DOG GROOMING RANKING SYSTEM

TOP VIETNAMESE GROOMER & ACADEMY AWARDED BY VKA

Biên soạn : Ủy viên Ban chấp hành – Nguyễn Lữ Anh Phương.

12.2024.Quy định xếp hạng groomer VN.

12.2024 phụ lục 02 form mẫu grooming

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com