QUY ĐỊNH XẾP HẠNG VIETNAM TOP HANDLER

QUY ĐỊNH XẾP HẠNG VIETNAM TOP HANDLER

HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM ( VKA ) BAN HÀNH QUY ĐỊNH XẾP HẠNG VIETNAM TOP HANDLER

VIETNAM TOP HANDLER RANKING SYSTEM

Biên soạn: Đoàn Minh Thuận – Ủy viên Ban chấp hành.

13.2024 Quy định xếp hạng Handler

 

 

 

 

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com