QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÔNG NHẬN GIỐNG GIỮA VKA VÀ CÁC CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC

QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÔNG NHẬN GIỐNG GIỮA VKA VÀ CÁC CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

Số: 02/2022/QĐ-VKA TP .Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy định đồng phối hợp tổ chức CÔNG NHẬN GIỐNG giữa VKA và các Câu lạc bộ trực thuộc

 • Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội;
 • Căn cứ Điều lệ của Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam (VKA), được Bộ trưởng Bộ Nội Vụ phê duyệt theo Quyết định số 71/QĐ-BNV ngày 19/01/2009, sửa đổi, bổ sung theo quyết định số 337/QĐ-BNV ngày 22/04/2019;
 • Căn cứ vào Quyết định số 08-2016/QĐ-CT ngày 28/01/2016 về thay đổi phương thức đánh giá công nhận giống;
 • Căn cứ vào Quyết định số 007-2019/QĐ-CT ngày 18/09/2019 về việc sửa đổi quy định công nhận giống;
 • Căn cứ vào Quyết định số 07-2020/QĐ-TTK ngày 20/09/2020 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí công nhận giống;
 • Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong quá trình tổ chức hoạt động đánh giá công nhận giống và các buổi tổ chức cuộc thi Công nhận giống chó bản địa Việt Nam,

Điều 1: Ban hành quy định đồng phối hợp tổ chức CÔNG NHẬN GIỐNG giữa VKA và các Câu lạc bộ trực thuộc.

Điều 2: Văn bản này đính kèm quy định trên bao gồm 06 (sáu) trang và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Câu lạc bộ trực thuộc VKA và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tuân thủ quy định này./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban chấp hành;

– Văn phòng Hiệp Hội;

– Lưu VT.

TM. BAN CHẤP HÀNH

TỔNG THƯ KÝ

(đã ký)

Cao Minh Kim Qui

 

HIỆP HỘI NNN CHÓ GIỐNG VIỆT NAM (VKA)

QUY ĐỊNH VỀ ĐỒNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÔNG NHẬN GIỐNG GIỮA VKA VÀ CÁC CÂU LẠC BỘ TRỰC THUỘC

( Ban hành theo quyết định số 02/2022/QĐ-VKA ngày 04/05/2022)

Để tạo điều kiện cho những người nhân giống chó bản địa Việt Nam trên toàn quốc với mong muốn những cuộc thi đánh giá Công Nhận Giống (CNG) được tổ chức thường xuyên trong năm, tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Cũng như để nêu rõ nội dung cho điều 1, khoản 1 của Quyết định số 08-2016/QĐ-CT ngày 28/01/2016. Hiệp hội NNN Chó Giống Việt Nam (VKA) đưa ra quy trình đồng phối hợp tổ chức cuộc thi CNG giữa VKA và các câu lạc bộ trực thuộc VKA như sau:

Điều 1 Quy định về đồng phối hợp tổ chức CNG giữa cơ quan chủ quản VKA và CLB:

 1. Quyền và trách nhiệm của VKA
 • Chỉ chấp nhận tiến hành đồng phối hợp tổ chức cuộc thi đánh giá CNG nếu số lượng thí sinh đăng ký dự thi trên 80 con cho một giống chó, hoặc trên 150 con cho nhiều hơn một giống chó Bản địa Việt Nam.
 • Tùy theo tình hình thực tế sẽ chấp nhận thời gian, địa điểm tổ chức do CLB đề xuất.
 • Lập văn bản xác nhận đồng ý cho phép CLB đồng phối hợp tổ chức cuộc thi CNG.
 • Cử ban tổ chức cuộc thi CNG đại diện cho VKA, có trách nhiệm điều hành và thực hiện các nội dung trong cuộc thi bao gồm:
  • Mở cổng đăng ký thi CNG và thu phí theo quy định VKA.
  • Giới hạn số lượng thí sinh đăng ký thi CNG tối đa 80 con/ngày.
  • Tổng hợp danh sách thí sinh và in sổ thông tin thí sinh (catalog) để cung cấp cho CLB và những người tham gia cuộc thi CNG.
  • Lập, cung cấp và phát số báo danh cho cuộc thi CNG.
  • Trong cuộc thi, nhận và tổng hợp kết quả từ phiếu đánh giá của giám khảo, trả kết quả cho người dự thi, cấy microchip trực tiếp cho các thí sinh được đánh giá “Đạt”.
  • Ban tổ chức cuộc thi CNG có trách nhiệm tổng hợp số lượng thí sinh không được đánh giá “Đạt” thuộc cấp độ F0, và gửi hoàn trả lại phí microchip cho người đăng ký thi không được đánh giá đạt thuộc cấp độ F0 trong thời gian tối đa 7 ngày sau khi kết thúc cuộc thi CNG.
  • Ban tổ chức cuộc thi CNG có trách nhiệm tổng hợp số liệu về phí đăng ký đã thu và phí microchip đã trả lại cho thí sinh không đạt, tổng hợp kết quả của cuộc thi CNG, báo cáo với Ban Lãnh đạo VKA thời gian tối đa 10 ngày sau khi kết thúc cuộc thi CNG.
  • Ban tổ chức cuộc thi CNG có trách nhiệm tuân thủ theo những quyết định, quy định của VKA ban hành về việc tổ chức cuộc thi CNG.
 • Thông báo tổng số thí sinh đã đăng ký, kết quả cuộc thi CNG, tổng số tiền phí đăng ký thi CNG còn lại sau khi hoàn trả phí microchip đến Ban Chấp hành CLB sau khi nhận được báo cáo từ BTC cuộc thi CNG.
 1. Quyền và trách nhiệm của CLB
 • Đề xuất thời gian tổ chức cuộc thi, địa điểm tổ chức với VKA.
 • Tiến hành xin phép và được sự chấp thuận chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành liên quan về việc tổ chức cuộc thi này. Cung cấp cho VKA đầy đủ văn bản xác nhận chấp thuận tổ chức cuộc thi từ chính quyền địa phương, cơ quan ban ngành liên quan.
 • Thiết kế nội dung thông báo, quảng bá thông tin cuộc thi CNG theo quy định VKA
 • Đề xuất giám khảo chấm thi CNG.
 • Cung cấp và sắp xếp vật dụng cần thiết tại sân thi đấu gồm tấm chắn ring, trải sàn trong ring (nếu cần thiết), bàn ghế, thùng rác.
 • Đề cử người hỗ trợ trong ring thi đấu (ring steward).
 • Tuân thủ theo đúng những quy định đồng phối hợp được nêu chi tiết trong bản quy định này.
 • Tuân thủ theo đúng những quyết định, quy định của VKA ban hành về việc phương thức tổ chức cuộc thi dog show.

Điều 2 Quy định về nội dung thông báo, quảng bá cuộc thi, bảng phông nền sân khấu, băng rôn, áp phích:

 • Phải ghi đúng tên gọi của cuộc thi đăng ký với VKA.
 • Logo của VKA sẽ được đặt vị trí trung tâm.
 • Logo của CLB sẽ được đặt bên phải, dưới dòng chữ “Đồng phối hợp”, và dưới logo đơn vị chủ quản.
 • Không dùng hình ảnh, câu từ nhạy cảm liên quan đến chính trị, thuần phong mỹ tục, văn hóa, vi phạm Pháp luật Việt Nam.

Điều 3Quy định về các khoản phí liên quan tổ chức cuộc thi CNG

 • VKA sẽ chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn và lưu trú cho những cá nhân đại diện VKA đến địa điểm tổ chức, đứng ra điều hành toàn bộ cuộc thi CNG.
 • VKA sẽ chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn và lưu trú, phí chấm thi cho những giám khảo chấm thi CNG. (Nếu những vị giám khảo này cũng sẽ chấm thi tại các cuộc thi khác do CLB đăng ký và tổ chức, VKA sẽ chịu 50% chi phí đi lại của giám khảo, chi trả phí ăn và lưu trú theo thời gian cần chấm thi CNG của vị giám khảo đó (tính từ 1 ngày trước ngày tổ chức CNG cho đến ngày kết thúc cuộc thi CNG).
 • VKA trích ra 30% tổng phí thu từ đăng ký CNG và gửi lại CLB.
 • CLB chi trả toàn bộ chi phí thuê địa điểm tổ chức cuộc thi, và các vật dụng, trang thiết bị cần thiết cho cuộc thi (ngoại trừ những vật dụng VKA sẽ cung cấp đã được liệt kê ở Điều 4, mục 6).
 • CLB chịu hoàn toàn chi phí phát sinh thuộc những vấn đề chưa thông báo cũng như chưa nhận được sự đồng ý của VKA.
 • CLB hỗ trợ tạm ứng phí đặt phần ăn, nước uống vào giờ giải lao cho giám khảo, và người đại diện VKA vào ngày tổ chức cuộc thi CNG. VKA sẽ hoàn trả sau khi nhận được hóa đơn tất toán từ phía CLB về khoản phí này.

Điều 4Quy định khác liên quan đến cuộc thi CNG

 1. Thời gian tổ chức cuộc thi:
 • Câu lạc bộ yêu cầu đồng phối hợp để tổ chức cuộc thi CNG phải gửi đơn xin cấp show đến văn phòng VKA tổi thiểu trước 3 tháng so với thời gian dự tính tổ chức cuộc thi.
 • Cuộc thi đánh giá CNG phải được diễn ra trước ngày thi của những cuộc thi khác do CLB đăng ký và tổ chức.
 1. Địa điểm tổ chức:
 • Do CLB đề xuất địa điểm tổ chức – cùng địa điểm tổ chức những cuộc thi khác do CLB đăng ký và tổ chức trong cùng một khoảng thời gian.
 • Phải đưa ra thông tin chi tiết, hình ảnh mô tả rõ nét về vị trí địa lý, đặc điểm kiến trúc, điều kiện cơ sở vật chất của địa điểm tổ chức sẽ được cung cấp trong thời gian tổ chức cuộc thi CNG.
 • Đảm bảo tổ chức đúng địa điểm với đúng những thông tin cung cấp sau khi VKA quyết định đồng ý về việc đồng phối hợp tổ chức cuộc thi CNG với CLB.
 • Điều kiện tối thiểu về địa điểm tổ chức:
  • Phải có mái che thoáng mát,
  • Diện tích đủ rộng để:
   • Sắp xếp ring thi đấu phù hợp thời gian tổ chức, và đủ để những cá nhân có trách nhiệm vận hành cuộc thi, chấm thi, dự thi có không gian hoạt động. (Khuyến khích kích thước tối thiểu ring thi 6 x 8 mét)
   • Khu vực dành cho Ban Tổ chức,
   • Khu vực dành cho Giám khảo (đảm bảo riêng tư, không tiếp xúc người tham gia dự thi trong suốt quá trình diễn ra những cuộc thi.)
   • Khu vực dành cho chó đăng ký thi đấu (nơi đặt các lồng vận chuyển/ lồng chuyên dụng cho chó), phải nằm trong khuôn viên mái che hoặc các khu vực có che chắn an toàn. Đủ rộng để phụ hợp việc di chuyển, làm đẹp cho chó chuẩn bị thi.
   • Khu vực vệ sinh cho người,
   • Khu vực vệ sinh riêng cho chó (đảm bảo luôn có người dọn dẹp thường xuyên)
   • Khu vực cho người tham dự tập trung và theo dõi cuộc thi CNG.
  • Nền trong khu vực ring thi phù hợp và an toàn cho việc di chuyển của thí sinh và giám khảo. Không trơn trượt, không mấp mô có nhiều bẫy dễ gây té ngã. Nếu sân cỏ, khuyến khích cỏ không cao quá 3 cm.
  • Ánh sáng phải phù hợp, đủ sáng để mọi hoạt động diễn ra thuận lời, không gây tổn hại đến thị lực của người và chó trong cuộc thi CNG.
  • Nhiệt độ phù hợp, khuyến khích nhiệt độ trung bình 26 oC – 28o Cần hỗ trợ các thiết bị điều hòa không khí như quạt điện, hoặc máy lạnh (trong nhà). Hạn chế tối đa quạt hơi nước sẽ gây ảnh hưởng sức khỏe da & lông của chó.
  • Không gian tổ chức cuộc thi phải lưu thông không khí, giảm thiểu mùi hôi.
  • Đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho Ban Tổ chức, Giám khảo, người và chó tham gia tại cuộc thi CNG.
 1. Giám khảo chấm cuộc thi CNG:
 • Giám khảo một giống hoặc nhiều giống Bản địa Việt Nam.
 • Do CLB đề xuất với VKA nhưng đảm bảo phù hợp với khả năng chấm thi đối với từng giống bản địa Việt Nam cụ thể.
 • CLB tôn trọng quyền quyết định của Giám khảo đánh giá trong cuộc thi. Hợp tác cùng BCT đại diện VKA trong việc kiểm soát trật tự cuộc thi.
 1. Tên gọi của cuộc thi CNG theo quy định VKA:

Công Nhận Giống cho giống chó  <tên giống đúng theo Bản tiêu chuẩn giống> – VKA – <tên tắt của CLB đồng phối hợplần (tính theo số thứ tự bắt đầu từ lần đầu tiên đồng phối hợp với VKA của CLB).

Ví dụ lần đầu tiên CLB có tên tắt là “ABC” đồng phối hợp với VKA tổ chức CNG chó núi Bắc Hà thì cuộc thi sẽ có tên:

     “Công Nhận Giống cho giống chó núi Bắc Hà – VKA – ABC lần 1.”

 1. An ninh trật tự
 • CLB phải đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực ring thi trong lúc thi.
 • CLB đảm bảo an ninh trật tự, sự an toàn cho người đại diện VKA, giám khảo, người và chó tham gia cuộc thi.

Nếu có các hành vi gây rối từ người đăng ký dự thi, người tham quan dẫn đến ảnh hưởng thời gian tổ chức cuộc thi, người đại diện VKA, giám khảo, người và chó có mặt trong cuộc thi sẽ ảnh hưởng đến quyết định đồng ý đồng phối hợp của VKA với CLB trong tương lai.

 1. Cơ sở vật chất & các vấn đề khác trong cuộc thi CNG
 • VKA sẽ cung cấp các thiết bị vật dụng cho cuộc thi như sau: sổ nhận xét đánh giá chấm thi của Giám khảo trong CNG, microchip, máy đọc mã số microchip, thước đo chiều cao theo đúng tiêu chuẩn dog show, thước đo tỷ lệ quan trọng, bảng màu mắt, mộc dấu cho việc xác nhận kết quả từ tổ giám khảo, mộc dấu tên giám khảo.
 • CLB cho phun khử khuẩn vệ sinh môi trường trong khu vực tổ chức cuộc thi trước và sau ngày thi (đảm bảo thuốc sử dụng không gây độc hại đến chó và người tham gia cuộc thi.)
 • CLB chuẩn bị đủ 4 bàn, 8 ghế cao phù hợp để Giảm khảo chấm thi, và người phụ trách thu thập giấy đánh giá, ghi nhận microchip cho mỗi ring thi đấu CNG.
 • CLB chuẩn bị tấm chắn ring đầy đủ để tạo khu vực ring phù hợp cho cuộc thi CNG.
 • CLB đảm bảo người dọn dẹp vệ sinh ngay lập tức khi có chất thải từ chó trong khu vực ring thi đấu.
 • CLB đảm bảo chó tham gia cuộc thi luôn được cho vào lồng hàng không/lồng chuyên dụng cho chó khi chưa vào ring thi.
 • CLB đảm bảo không để các mâu thuẫn cá nhân giữa người tham gia cuộc thi, hay việc cá cược, buôn bán chó diễn ra trong khu vực tổ chức cuộc thi.

 Điều 5Xử lý sai phạm xảy ra trong tổ chức cuộc thi CNG

 • VKA đề xuất cấm tham gia cuộc thi CNG và các cuộc thi khác do VKA hoặc CLB trực thuộc VKA tổ chức đối với các thành viên CLB, thành viên VKA, hoặc người tham gia cuộc thi gây mất trật tự an ninh cuộc thi, không tôn trọng Giám khảo trong cuộc gây tổn hại đến thời gian cuộc thi, sức khỏe, danh dự giám khảo, BTC, CLB đồng phối hợp, và VKA.
 • Nếu có phát hiện từ báo cáo cụ thể, bằng chứng rõ ràng, hoặc thông qua camera giám sát ghi hình của VKA về các trường hợp cá cược, mua bán chó bên trong khu vực tổ chức cuộc thi, các cá nhân vi phạm sẽ bị cấm tham gia các hoạt động của VKA.
 • Nếu có bất kì sai phạm xảy ra trong quá trình đồng phối hợp tổ chức cuộc thi Công Nhận Giống của CLB với cơ quan chủ quản VKA,

 

 • Lỗi từ phía BTC đại diện VKA

BTC đại diện VKA chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, và đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp Việt Nam.

BTC đại diện VKA chịu kỷ luật theo Điều lệ hoạt động của VKA.

 • Lỗi từ phía CLB đồng phối hợp

CLB chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, và đền bù thiệt hại theo quy định của luật pháp Việt Nam.

CLB chịu kỷ luật từ VKA theo Điều lệ hoạt động của VKA.

VKA rất trân trọng sự quan tâm, phối hợp của Quý câu lạc bộ trong việc đồng phối hợp tổ chức cuộc thi đánh giá công nhận giống chó bản địa Việt Nam ./.

 

TẢI VĂN BẢN

kimquy
nhtruong969@gmail.com