HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG
TẠI VIỆT NAM

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN GIỐNG VÀ DANH HIỆU VIETNAM CHAMPION CHO CÁC GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA.

SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH CÔNG NHẬN GIỐNG VÀ DANH HIỆU VIETNAM CHAMPION CHO CÁC GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA.

kimquy
nhtruong969@gmail.com