QUY ĐỊNH CỦA VKA VỀ CÁC CUỘC THI CHÓ ĐẸP

QUY ĐỊNH CỦA VKA VỀ CÁC CUỘC THI CHÓ ĐẸP

QUY ĐỊNH CỦA VKA VỀ CÁC CUỘC THI CHÓ ĐẸP
8621 Downloads

Quy định này được Ban Thường vụ VKA thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 09 năm 2009, và được sửa đổi lần thứ nhất vào ngày 20 tháng 08 năm 2012.

Điều chỉnh sửa đổi lần thứ hai vào ngày 27 tháng 03 năm 2015.
Điều chỉnh sửa đổi lần thứ ba vào ngày 29 tháng 11 năm 2016.

kimquy
nhtruong969@gmail.com