HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG
TẠI VIỆT NAM

Quyết định xóa bỏ hình ảnh minh họa chó Bắc Hà trong BTC 2019

Quyết định xóa bỏ hình ảnh minh họa chó Bắc Hà trong BTC 2019

kimquy
nhtruong969@gmail.com