Quyết định thay đổi phương thức đánh giá công nhận giống, chấm Dogshow. 28.01.2016

Quyết định thay đổi phương thức đánh giá công nhận giống, chấm Dogshow. 28.01.2016

Số: 08 -2016/QĐ-CT

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung Bảng tiêu chuẩn; thay đổi phương thức đánh giá công nhận giống, chấm Dogshow; phát triển Giám khảo bản địa đối với giống chó Phú Quốc

BAN CHẤP HÀNH VKA

Căn cứ theo Bảng tiêu chuẩn giống chó Phú Quốc được VKA ban hành năm 2009;

Căn cứ vào tư liệu hình ảnh Dogshow chó Phú Quốc từ năm 2009 đến nay;

Căn cứ vào Báo cáo tình hình phát triển giống chó Phú Quốc từ năm 2009 đến năm 2015;

Để đảm bảo cho việc bảo tồn và phát triển quần thể giống chó Phú Quốc thống nhất về hình dạng và giữ được những đặc điểm, tính cách đặc trưng và giải quyết những vấn đề đang gặp phải về sự biến dạng hình thể và đặc tính của giống chó Phú Quốc hiện nay, theo đề nghị của Trưởng nhóm phát triển giống chó bản địa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đối với việc đánh giá công nhận giống:

 • Việc tổ chức show đánh giá công nhận giống chỉ được thực hiện ở cấp Quốc gia do VKA thực hiện (có thể kết hợp với các Dog Show của các Câu lạc bộ những người nuôi chó bản địa khi được yêu cầu. Quy trình phối hợp sẽ có Quy định cụ thể).
 • Việc đánh giá công nhận giống 1 con chó Phú Quốc sẽ được 03 GK đánh giá. Kết quả đạt phải được sự đồng ý ít nhất từ 2 Giám khảo.
 • Tạm ngưng đối với quy định chó thế hệ F1 tham dự dog show và được ít nhất 1 GK đánh giá từ trung bình trở lên thì sẽ được cấp giấy gia phả chính thức trong Các quy định về các giống chó Việt Nam được VKA ban hành ngày 20 tháng 08 năm 2012. Chó Phú Quốc F1 muốn được cấp gia phả chính thức phải tham gia Show đánh giá công nhận và được đánh giá như quy trình đánh giá chó F0.
 • Chó Phú Quốc F2 muốn được cấp gia phả chính thức phải tham gia Show đánh giá công nhận và được đánh giá như quy trình đánh giá chó F0.
 • Giám khảo được mời đánh giá phải bám sát BTC hiện hành và lưu ý những đặc điểm biến đổi trong Báo cáo tình hình phát triển giống chó Phú Quốc từ năm 2009 đến năm 2015.

Điều 2. Đối với việc tổ chức Dog Show

 • Giám khảo thực hiện chấm Show yêu cầu phải chấm những con chó đạt giải đúng theo tiêu chí của VKA quy định, tránh phạm những lỗi biến thể trong Báo cáo tình hình phát triển giống chó Phú Quốc từ năm 2009 đến năm 2015 nêu ra. Kết quả chấm của Giám khảo sẽ được thực hiện giám sát bởi BCH VKA.
 • Khuyến khích việc mời Giám khảo nước ngoài chấm show chó Phú Quốc, đặc biệt là Giám khảo FCI để việc quảng bá hình ảnh cho chó Phú Quốc ra nước ngoài tốt hơn.

Điều 3. Đối với Bảng tiêu chuẩn (BTC) giống chó Phú Quốc:

 • BCH VKA sẽ tiến hành lên kế hoạch, phân công và thực hiện rà soát, điều chỉnh lại BTC. Đảm bảo BTC sửa đổi phải cụ thể, rõ ràng, chính xác và theo mẫu quy định của FCI.
 • Trong quá trình sửa đổi BTC thì BTC cũ vẫn còn hiệu lực.

Điều 4. Đối với việc đào tạo, phát triển Giám khảo bản địa:

 • Để đảm bảo về số lượng Giám khảo cho việc đánh giá công nhận giống theo phương thức mới sắp tới, Ban chấp hành VKA ra Quyết định đặc cách cho các Giám khảo thực tập còn lại lên Giám khảo chính thức.
 • Các Giám khảo chính thức được đặc cách phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về Giám khảo của VKA, các yêu cầu của Trưởng nhóm phát triển các giống bản địa và chịu sự giám sát của Ban chấp hành VKA. Mọi sai phạm sẽ bị xử lý và có thể bị tước quyền Giám khảo.
 • Ban chấp hành VKA rà soát lại Quy định về đào tạo Giám khảo hiện tại để sửa đổi cho phù hợp với quy định của FCI và hiện trạng Việt Nam.
 • Mời các Giám khảo và chuyên gia FCI về mở lớp đào tạo, bồi dưỡng thêm kiến thức cho GK VKA

Các điều khoản 1.1; 1.3; 2.2; tất cả điều 4 được áp dụng cho cả giống chó Phú Quốc và H’mông cộc đuôi.

Quyết định này có hiệu lực sau khi ký ban hành. Đề nghị người được phân công, Uỷ viên BCH, Các Giám khảo VKA thực hiện những quyết định trên.

 

Nơi nhận:– BCH;– Các uỷ viên BCH ;– Lưu VP Hiệp Hội.

                                                                  CHỦ TỊCH

PHẠM LÊ QUÂN

kimquy
nhtruong969@gmail.com