HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG
TẠI VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BGK CHÓ BẢN ĐỊA VKA

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BGK CHÓ BẢN ĐỊA VKA

Quyết định phê duyệt BGK chó Bản địa VKA gồm:
 Giám khảo chó Bản địa:
– Ông Lê Duy Bảo
– Ông Nguyễn Trung Tuấn
– Ông Nguyễn Đức Minh
 Giám khảo giống chó xoáy Phú Quốc :
– Bà Lê Thị Hà
– Ông Hà Ngọc Vũ
 Giám khảo giống chó H’Mông Cộc đuôi:
– Ông Hoàng Mộc Cương
 Giám khảo giống chó núi Bắc Hà:
– Ông Hoàng Mộc Cương

kimquy
nhtruong969@gmail.com