QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BGK CHÓ BẢN ĐỊA VKA

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BGK CHÓ BẢN ĐỊA VKA

Quyết định phê duyệt BGK chó Bản địa VKA gồm:
 Giám khảo chó Bản địa:
– Ông Lê Duy Bảo
– Ông Nguyễn Trung Tuấn
– Ông Nguyễn Đức Minh
 Giám khảo giống chó xoáy Phú Quốc :
– Bà Lê Thị Hà
– Ông Hà Ngọc Vũ
 Giám khảo giống chó H’Mông Cộc đuôi:
– Ông Hoàng Mộc Cương
 Giám khảo giống chó núi Bắc Hà:
– Ông Hoàng Mộc Cương

kimquy
nhtruong969@gmail.com