QUY TRÌNH TUYỂN VÀ ĐÀO TẠO GIÁM KHẢO GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA VIỆT NAM – VKA

QUY TRÌNH TUYỂN VÀ ĐÀO TẠO GIÁM KHẢO GIỐNG CHÓ BẢN ĐỊA VIỆT NAM – VKA

Quyết định phê duyệt Quy trình Tuyển và Đào tạo Giám khảo giống chó Bản địa Việt Nam – VKA.
Đính kèm Quy trình và Mẫu đơn Ứng tuyển đào tạo Giám khảo giống chó Bản địa Việt Nam – VKA.kimquy
nhtruong969@gmail.com