QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN CÂU LẠC BỘ TOÀN QUỐC ĐỐI VỚI MỘT GIỐNG CHÓ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN CÂU LẠC BỘ TOÀN QUỐC ĐỐI VỚI MỘT GIỐNG CHÓ

Căn cứ Điều 14 – Chương 4 trong Điều lệ hoạt động của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (dưới đây gọi tắt là “Hiệp hội” hoặc VKA), Ban Thường trực Hiệp hội hướng dẫn thủ tục thành lập và công nhận Câu lạc bộ toàn quốc đối với một giống chó như sau:

1.       Các định nghĩa

 • Câu lạc bộ toàn quốc đối với một giống chó (gọi tắt là Câu lạc bộ toàn quốc, hoặc CLB toàn quốc) là một Câu lạc bộ thành viên của VKA và được VKA công nhận là Câu lạc bộ đại diện cho giống chó đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Câu lạc bộ đại diện cho Câu lạc bộ toàn quốc tại các địa phương là các Câu lạc bộ được Câu lạc bộ toàn quốc thành lập tại các địa phương tùy theo nhu cầu hoạt động.
 • Vùng miền: trong quy định này, khái niệm vùng miền được định nghĩa như sau:

 

Miền Bắc: từ tỉnh Thừa Thiên – Huế trở ra

Miền Nam: từ thành phố Đà Nẵng trở vào

2.       Quy định cho việc thành lập Câu lạc bộ toàn quốc

 • Câu lạc bộ toàn quốc phải được thành lập dựa trên sự hợp tác và thống nhất giữa các nhà nhân giống và các Câu lạc bộ của giống chó đó trên cả nước.
 • Một Câu lạc bộ muốn đăng ký để trở thành Câu lạc bộ toàn quốc phải hội đủ các điều kiện sau:

+ Là một Câu lạc bộ trực thuộc VKA, có thời gian hoạt động ít nhất là một năm, tính từ khi có quyết định công nhận của VKA cho đến ngày Câu lạc bộ đó nộp hồ sơ đăng ký trở thành CLB toàn quốc;

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định của VKA trong việc quản lý hoạt động của các Câu lạc bộ;

+ Có ít nhất 20 thành viên đã có chó đăng ký phả hệ với VKA;

+ Trong số 20 thành viên đã có chó đăng ký phả hệ với VKA này, cần phải có ít nhất 1/3 thành viên ở các địa phương khác, ngoài địa phương đặt trụ sở chính của Câu lạc bộ;

+ Trong thời gian hoạt động trước khi nộp hồ sơ đăng ký trỏ thành Câu lạc bộ toàn quốc, Câu lạc bộ đó phải tổ chức ít nhất một cuộc thi chó có trao chứng nhận chó đẹp Việt Nam (CAC ), theo các quy định hiện hành của VKA, và số chó tham dự thực tế trong cuộc thi, tối thiểu phải là 20 con;

+ Trong số chó tham dự tại cuộc thi đó, phải có ít nhất 1/3 số lượng chó tham dự đến từ các địa phương khác, ngoài địa phương đặt trụ sở chính của Câu lạc bộ.

 • Nếu một Câu lạc bộ có đầy đủ các điều kiện trên và khi nộp đơn xin đăng ký với VKA để công nhận trở thành Câu lạc bộ toàn quốc mà không có sự phản đối từ các Câu lạc bộ khác của giống chó đó, Câu lạc bộ xin đăng ký sẽ được chấp thuận trở thành Câu lạc bộ toàn quốc. Việc đồng ý và không có sự phản đối của các Câu lạc bộ khác được tính cả trường hợp cả nước chỉ mới có một Câu lạc bộ duy nhất.
 • Nếu một Câu lạc bộ có đầy đủ các điều kiện trên và khi nộp đơn xin đăng ký với VKA để công nhận trở thành Câu lạc bộ toàn quốc mà có sự phản đối từ các Câu lạc bộ khác, thì số lượng Câu lạc bộ đồng ý tối thiểu phải đạt tỷ lệ là 60% trên tổng số các Câu lạc bộ của giống chó đó và đã có đăng ký với VKA (bao gồm cả CLB xin đăng ký). Trong số 60% các Câu lạc bộ đồng ý này, số Câu lạc bộ ở vùng miền khác với Câu lạc bộ nộp hồ sơ phải chiếm tối thiểu 1/3 tống số lượng các Câu lạc bộ thuộc các vùng miền đó.

Ví dụ:

Ví dụ 1: Cả nước chỉ có 2 Câu lạc bộ, nếu có 1 Câu lạc bộ đăng ký để công nhận trở thành Câu  lạc bộ toàn quốc nhưng bị Câu lạc bộ kia phản đối thì tỷ lệ thống nhất : phản đối là 50% : 50% => không đủ điều kiện thành lập Câu lạc bộ toàn quốc.

Ví dụ 2: Cả nước có 5 Câu lạc bộ ở miền Nam và 1 Câu lạc bộ ở miền Bắc. Một Câu lạc bộ A ở miền Nam nộp hồ sơ đăng ký để công nhận trở thành Câu lạc bộ toàn quốc, cả 5 Câu lạc bộ ở miền Nam đều thống nhất, nhưng Câu lạc bộ ở miền Bắc không đồng ý => Câu lạc bộ A không đủ điều kiện vì không có đủ 1/3 số lượng các Câu lạc bộ ở miền Bắc đồng ý.

Ví dụ 3: Cả nước có 2 Câu lạc bộ ở miền Nam và 3 Câu lạc bộ ở miền Bắc. Một Câu lạc bộ X ở miền Bắc nộp hồ sơ đăng ký để công nhận trở thành Câu lạc bộ toàn quốc. Câu lạc bộ này có được sự thống nhất của 1 CLB khác ở miền Bắc và 1 CLB khác ở miền Nam.

Tỷ lệ đồng thuận: 3 CLB (tính cả CLB nộp hồ sơ đăng ký) / tổng số 5 CLB = 60%

Tỷ lệ đồng thuận trong các CLB ở miền Nam (vùng miền khác): 1 CLB / 2 CLB tại miền Nam =

50%.

=> Câu lạc bộ X đủ điều kiện để công nhận.

3.       Quyền lợi và trách nhiệm

 • Được quyền tổ chức Cuộc thi đặc biệt toàn quốc cho một giống chó.
 • Cuộc thi đặc biệt toàn quốc cho giống chó được tổ chức mỗi năm một lần và không được tổ chức

ba lần liên tiếp trên cùng một vùng miền.

 • Đại diện cho VKA về giống chó mà Câu lạc bộ đó được quyền đại diện để giao lưu, quảng bá với

các Câu lạc bộ của giống chó đó ở các nước khác trên toàn thế thế giới.

 • Thay mặt hiệp hội quốc gia hướng dẫn và hổ trợ các Câu lạc bộ và các nhà nhân giống trên cả nước trong công việc phát triển giống chó của mình.

Trong trường hợp chưa có Câu lạc bộ toàn quốc, nếu tất cả các Câu lạc bộ trên cả nước đồng ý cùng hợp tác với VKA tổ chức Cuộc thi đặc biệt toàn quốc cho giống chó thì có thể tạm thời tổ chức Cuộc thi đặc biệt toàn quốc cho giống chó, tới khi Câu lạc bộ toàn quốc của giống chó đó ra đời thì sẽ trao lại quyền tổ chức cuộc thi này cho Câu lạc bộ toàn quốc.

4.       Quy định hoạt động của Câu lạc bộ toàn quốc

 • Tuân theo mọi quy định về hoạt động, báo cáo, đóng lệ phí như các Câu lạc bộ trực thuộc VKA khác.
 • Phải tổ chức Cuộc thi đặc biệt toàn quốc cho giống chó mà CLB đó làm đại diện một năm một lần. Cuộc thi này phải tuân theo mọi quy định về tổ chức các cuộc thi của VKA.
 • Được phép tổ chức không giới hạn các show đặc biệt một giống chó cấp CLB trên toàn quốc.
 • Phải duy trì mức thành viên có chó đăng ký với VKA ở mức tối thiểu là 20 người.
 • Vì có phạm vi hoạt động trên toàn quốc nên Câu lạc bộ toàn quốc có quyền được thành lập các

Câu lạc bộ đại diện của mình tại các vùng miền trên toàn quốc. Các Câu lạc bộ đại diện cho Câu lạc bộ toàn quốc tại các vùng miền sẽ chịu sự quản lý trực tiếp và tuân theo các quy định do Câu lạc bộ toàn quốc đặt ra.

 • Một Câu lạc bộ thông thường, là Câu lạc bộ thành viên trực thuộc VKA cũng có thể đồng thời là Câu lạc bộ đại diện cho Câu lạc bộ toàn quốc tại địa phương đó. Việc hoạt động như là một CLB đại diện cho Câu lạc bộ toàn quốc tùy thuộc vào thỏa thuận thống nhất giữa các Câu lạc bộ.

 

5.       Quy định đối với các Câu lạc bộ của các giống chó Việt Nam chưa được VKA công nhận

Đối với các giống chó Việt Nam chưa được VKA công nhận, Câu lạc bộ của nào có bản tiêu chuẩn giống chó được trình lên VKA và được VKA thông qua bản tiêu chuẩn và  công nhận giống chó đó, thì Câu lạc bộ đó sẽ đương nhiên được công nhận là Câu lạc bộ toàn quốc cho giống chó đó, mà không cần phải tuân theo các quy định thành lập Câu lạc bộ toàn quốc như các Câu lạc bộ của các giống chó đã được VKA công nhận.

6.       Chế tài

Trong trường hợp các Câu lạc bộ toàn quốc không tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của VKA trong quá trình hoạt động, VKA có thể bãi bỏ tư cách Câu lạc bộ toàn quốc của Câu lạc bộ đã được công nhận.

 

15_VKA_Quy_dinh_CLB_toan_quoc

kimquy
nhtruong969@gmail.com