QUY ĐỊNH VỀ GIÁM KHẢO TRONG DOG SHOW CỦA FCI

QUY ĐỊNH VỀ GIÁM KHẢO TRONG DOG SHOW CỦA FCI

CÁC ĐIỂM CHUNG CỦA FCI

Các quy định trong các mục từ §1 đến §6 là bắt buộc đối với tất cả các thành viên FCI và các đối tác. Các quy định này được xem là những yêu cầu tối thiểu của FCI cho tất cả các cá nhân (nam hoặc nữ) để được Hiệp hội chó giống quốc gia một nước, là thành viên của FCI (dưới đây gọi tắt là “FCI-NO” – “FCI National Organisation”) công nhận làm giám khảo. Việc bổ sung hoặc cụ thể các quy định này thuộc về các thành viên của FCI. Tuy nhiên, các quy định của mỗi quốc gia không được mâu thuẫn với các quy định của FCI trong mọi trường hợp.

CÁC YÊU CẦU TỐI THIỂU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ỨNG CỬ, TRÌNH ĐỘ, KIỂM TRA VÀ CẤP DANH HIỆU GIÁM KHẢO

Đơn đăng ký của các thí sinh mong muốn trở thành giám khảo cần phài được chấp nhận chính thức theo các quy định của Hiệp hội chó giống quốc gia thành viên FCI tại quốc gia họ cư trú hoặc nơi họ ứng thi. Các Hiệp hội quốc gia này có trách nhiệm tổ chức các khoá học đầy đủ cho các thí sinh về các kiến thức cần thiết, để có thể chuẩn bị tham gia các cuộc thi cũng như theo dõi đối với những người đã được chính thức công nhận là giám khảo của các cuộc thi.

FCI-NO cần phải thiết lập các các chương trình đào tạo về việc chấm thi cho các thí sinh để phù hợp với các mục tiêu đã được đề cập đến trong mục § 2,d. phần 1 – 6. Những khóa đào tạo này cần phải được truyền đạt cho những người dự thi làm giám khảo theo các nguyên tắc và thủ tục cơ bản.

Những chương trình tương tự cũng cần phải được thiết lập cho những giám khảo muốn bồi dưỡng kiến thức của họ sau những khoảng thời gian dài ngắt quãng không làm giám khảo, cũng như cho các giám khảo mong muốn được đăng ký chấm thi cho các giống chó khác..

Những chương trình đào tạo này cần phải được các thí sinh này thực hiện trước khi họ tham gia vào bài thi viết.

Để đủ điều kiện được FCI ghi nhận làm giám khảo cấp quốc tế cho những giống chó đầu tiên.

CÁC THÍ SINH CẦN PHẢI TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH SAU

 1. Đủ tuổi quy định.
 2. Tại thời điểm nộp đơn đăng ký làm giám khảo cho một hay nhiều giống chó, thí sinh cần phải chứng minh rằng họ đã đăng ký và nuôi giống chó đó và cần phải sở hữu chó đã đăng ký, có sổ phả hệ chính thức tại quốc gia của họ hoặc họ đã đạt giải thưởng trong các cuộc thi của giống chó đó trong vòng 5 năm trước đó. Hoặc họ đã hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến giống chó đó trong thời gian tối tiểu là 5 năm trước đó.
 3. Đã tham gia các cuộc thi chính thức với vai trò trợ lý trong khu vực thi hoặc thư ký các cuộc thi ít nhất 5 lần trong vòng 1 năm trước đó để có thể hiểu rõ về các thủ tục và các quy định của cuộc thi.
 4. Các thí sinh cần phải tham dự các cuộc thi chính thức do hội đổng khảo thi của FCI-NO tổ chức và tham dự thi viết đối với các bài thi sát hạch về kiến thức đối với các vấn đề sau:
 • Giải phẫu về khung xương (tĩnh), hình thái học và chuyển động (động) của (các) giống chó
 • Các Gen quy định, sức khoẻ và đặc điểm của (các) giống chó.
 • Hiểu biết về các tiêu chuẩn của (các) giống chó.
 • Hành vi của giám khảo, các nguyên tắc và kỹ thuật chấm thi.
 • Các quy định của các quốc gia về thi chó và các quy định bổ sung.
 • Các quy định của FCI về thi chó và các quy định bổ sung
 • Thí sinh cần phải vượt qua các bài thi viết tính trên tổng các bài thi.
 1. Các hiểu biết toàn diện về giống chó là một việc rất quan trọng trong việc chấm thi và các giám khảo đủ tiêu chuẩn cân phải hiểu thấu đáo các tiêu chuẩn của giống chó do FCI quy định để có thể ra quyết định đối với dựa trên những hiểu biết về giống chó mà họ thực hiện chấm thi. Việc tổ chức các khoá đào tạo hỗ trợ cho thí sinh đạt được hiểu biết và kiến thức toàn diện về (các) giống chó, các quy định, cũng như các thủ tục và thông lệ trong khu vực thi. Việc tổ chức các khoá đào tạo cũng bao gồm việc trải qua các cuộc thi, nơi mà các thí sinh sẽ tiếp thu được những lý thuyết, để phục vụ cho bài thi viết. Trách nhiệm của các FCI-NO là phải đứng ra tổ chức các khoá học trong những khoảng thời gian nhất định.
 2. Việc đào tạo về thực hành cần phải được tiến hành dưới sự giám sát của các giám khảo có kinh nghiệm đã được FCI công nhận. Các thí sinh phải viết báo cáo về con chó mà họ đã chấm thi trong quá trình học và gửi tới vị giám khảo đã được nêu tên trước đó. Người này sẽ có trách nhiệm xác nhận về những kiến thức đã thu được, những kết quả thực nghiệm mà họ đạt được cũng như các thái độ chấm thi của họ đối với cơ quan tổ chức sát hạch. Sau khi hoàn thành các khoá đào tạo thực hành, các thí sinh được tham gia chấm thử nghiệm dưới sự giám sát của hội đồng sát hạch thí sinh. Hội đồng sát hạch thí sinh cần phải có báo cáo bằng văn bản về việc chấm thi của các thí sinh cũng như kết quả của họ đạt được.
 3. Sau khi được phê chuẩn bởi FCI-NO nơi họ đăng ký và được công bố việc đủ tiêu chuẩn làm giám khảo, các thí sinh này cần phải thực hiện việc chấm thi các giống chó mà họ được chấm tại quốc gia họ đăng ký trong vòng tối thiểu 2 năm trước khi họ được phép làm giám khảo tại các cuộc thi của FCI và có trao giải CACIB tại các quốc gia ngoài nơi mà họ không đăng ký.

FCI-NO theo dõi danh sách chính thức của các giám khảo đạt tiêu chuẩn của FCI chỉ khi họ đã hoàn thành các yêu cầu nêu trên, lưu trữ kèm theo danh sách này các thông tin cập nhật về các cuộc thi, sau đó gửi tới văn phòng FCI hàng năm.

CÁC GIỐNG CHÓ BỔ SUNG

Các giám khảo đã được phê chuẩn chấm thi cho một (các) giống chó trong các nhóm và có mong muốn được chấp thuận chấm thi cho một giống chó khác cần phải đăng ký bằng văn bản, tham gia các khoá đào tạo, vượt qua bài thi viết về các tiêu chuẩn của (các) giống chó mà họ đăng ký làm giám khảo chấm thi. Việc thực hiện bài chấm thi thực hành đối với giống chó mà đăng ký là yêu cầu bắt buộc.

Trong trường hợp mà giống chó đăng ký đó không thể có để cung cấp cho thí sinh trong bài kiểm tra thực hành, thí sinh cần phải vượt qua bài thi viết mở rộng về tiêu chuẩn của (các) giống chó mà họ đăng ký làm giám khảo, như là một phương pháp thay thế. Quy định này chỉ áp dụng đối với những giám khảo đã có kinh nghiệm trong việc chấm thi khi họ đăng ký bổ sung làm giám khảo chấm thi cho 1 hay nhiều giống chó mới..

ĐỊNH NGHĨA VỀ CÁC CẤP ĐỘ GIÁM KHẢO CỦA FCI

Các giám khảo của một FCI-NO có các cấp độ:

 1. Giám khảo của một giống chó (Breed Judge)
 2. Giám khảo của một nhóm (Group Judge)
 3. Giám khảo của tất cả các giống chó (Allrounder)

Các FCI-NO cần phải gửi tới FCI bản danh sách và các thông tin đầy đủ có liên quan đến tất cả các giám khảo được phép chấm thi tại các quốc gia bên ngoài nơi họ cư trú.

a) Một giám khảo của một giống chó là người được phê chuẩn bởi FCI-NO nơi họ đăng ký làm giám khảo để chấm thi một hoặc một số giống chó.

b) Giám khảo của một nhóm là người được phê chuẩn bởi FCI-NO nơi họ đăng ký làm giám khảo để chấm thi một hoặc nhiều nhóm chó theo sự phân loại của FCI. Giám khảo của một nhóm được chấp thuận chấm giải CACIB cho bất cứ giống chó nào trong nhóm mà họ được quy định. Khi đã được chấp thuận, Giám khảo của một giống chó từ một tổ chức thành viên của FCI được phép chấm giải Chó đẹp nhất nhóm (BIG) tại các cuộc thi có trao giải CACIB cho các nhóm chó mà họ đã được phê chuẩn. Các giám khảo của một giống chó từ các thành viên liên đoàn của FCI được miễn các yêu cầu khác trong việc cấp phép từ FCI-NO quản lý họ.

Hơn nữa, giám khảo của một nhóm được phê chuẩn cho việc chấm giải chó đẹp nhất cuộc thi (BIS) tại một cuộc thi cấp quốc tế, nếu có sự đồng ý của FCI-NO nơi họ đã đăng ký và được phê chuẩn cho phép chấm thi ít nhất 2 nhóm chó theo phân loại của FCI, đồng thời được tổ chức chó giống quốc gia nước họ phê chuẩn cho việc chấm giải BIS.

Nếu có một giống chó được ghi nhận bởi FCI, giám khảo của một nhóm tự động được phép chấm thi đối với giống chó đó nếu như giống chó đó thuộc nhóm mà họ được phép chấm.
Nếu một giống cho được chuyển sang nhóm khác mà tại nhóm đó, giám khảo này không được chấm thi thì giám khảo này vẫn có quyền chấm thi đối với giống chó đó.

Để trở thành người được cấp phép trỏ thành giám khảo chấm thi của một nhóm chó, vị giám khảo này cần phải tham gia chấm thi chính thức và đều đặn ở các cuộc thi quốc gia và quốc tế trong vòng ít nhất 4 năm. Đối với các trường hợp khác, việc cấp phép trở thành giám khảo chấm thi một nhóm chó sẽ hoàn toàn phụ thuộc và đánh giá của FCI-NO liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng đến số lượng giống chó đã được đăng ký chấm thi tại quốc gia đó.

c) Giám khảo của tất cả các giống chó là người được phê chuẩn của FCI-NO nơi họ đăng ký cho phép chấm thi tất cả các giống chó được FCI công nhận. Giám khảo của tất cả các giống chó được phép chấm giải CACIB cho tất cả các giống chó mà FCI đã công nhận tại các cuộc thi quốc tế do FCI tổ chức

Khi đã được phê chuẩn, Giám khảo của tất cả các giống chó từ một tổ chức thành viên của FCI được phép chấm thi cho tất cả các giống chó, trong tất cả các cuộc thi, bao gồm chấm thi Chó đẹp nhất nhóm (BIG), chó đẹp nhất cuộc thi (BIS) và trong các cuộc thi trao giải CACIB. Giám khảo của tất cả các giống chó từ một thành viên liên đoàn của FCI được miễn khỏi các quy định về việc đăng ký với FCI-NO quản lý họ.

Nếu một giống chó được ghi nhận bởi FCI, Giám khảo của tất cả các giống chó tự động được phép chấm thi cho giống chó đó.

Để trở thành ứng viên cho cấp độ Giám khảo của tất cả các giống chó, họ cần phải được phê chuẩn cho việc chấm thi của một số các nhóm chó theo phân loại của FCI. Đối với các trường hợp khác, việc trao cấp độ Giám khảo của tất cả các giống chó hoàn toàn phụ thuộc vào đánh giá của FCI-NO liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng đến số lượng giống chó đã được đăng ký chấm thi tại quốc gia đó.

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM KHẢO

Chỉ những giám khảo có tên trong danh sách những giám khảo của một tổ chức thành viên của FCI theo các điều kiện trên mới được phép chấm và trao giải CACIB tại các cuộc thi cấp quốc tế. Những giống chó mà giám khảo từ các nước đối tác của FCI được chấm thi được ghi nhận cụ thể trong các hợp đồng riêng rẽ với các đối tác này.

– Các giám khảo được công nhận bởi FCI-NO mà họ đăng ký nhưng không tham gia chấm thi trong 5 năm hoặc lâu hơn sẽ phải thực hiện lại các bài kiểm tra mới để có thể trở lại làm giám khảo. Các FCI-NO, trước khi cấp chứng nhận mới cho phép họ chấm thi, cần phải xác định lại khả năng chấm thi đối với giống chó, hoặc các giống chó, mà những người này đã được cấp phép chấm thi trước đó.

– Những giám khảo chuyển chỗ ở đến một quốc gia mà tổ chức chó giống nước đó (dưới đây gọi tắt là “NCO”) không phải là thành viên hoặc đối tác của FCI, có thể vẫn được chấp nhận cho chấm thi đối với các giống chó mà họ đã được FCI-NO cấp phép chấm thi trước đó, nếu trong trong hồ sơ gửi FCI có cung cấp đầy đủ các thông tin chứng minh rằng họ chưa phải nhận các hình thức kỷ luật nào hoặc có các khiếu nại đối với họ, đơn vị tổ chức thi mời họ làm giám khảo đã được thông báo đầy đủ về vấn đề này. FCI sẽ phê chuẩn vấn đề này ngay sau đó. Văn phòng FCI sẽ lưu trữ danh sách các giám khảo này và ra thông báo phê chuẩn việc chấm thi. FCI có quyền đánh giá và phán xét đối với những giám khảo này.

– Những giám khảo chuyển chỗ ở từ một quốc gia mà NCO là thành viên của FCI tới một quốc gia khác mà NCO ở đó cũng là thành viên FCI vẫn được chấp nhận cho chấm thi nhưng cần phải có phê chuẩn của FCI-NO của quốc gia mới đến đối với các giống chó mà họ đã được FCI-NO ở nước cũ đã cấp phép chấm thi, nếu trong trong hồ sơ của họ có cung cấp đầy đủ các thông tin chứng minh rằng họ chưa phải nhận các hình thức kỷ luật nào hoặc có các khiếu nại đối với họ. Trong vòng tối đa là 3 năm kể từ ngày chuyển nơi cư trú, đơn đăng ký cần phải được giám khảo này gửi tới FCI-NO của nước mới đến. Và FCI-NO của nước mới đến này sẽ phải có trách nhiệm quản lý đối với họ.

CÁC TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA GIÁM KHẢO CUỘC THI

Tại các cuộc thi ở các nước mà NCO là thành viên của FCI, các giám khảo bắt buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn đang có hiệu lực về các giống chó do FCI ban hành mà họ thực hiện chấm thi, cũng như nhũng quy định theo luật pháp của nước sở tại. Họ không được hiểu bất cứ một tiêu chuẩn nào của con chó theo cách khác với các chức năng và sức khoẻ của con chó.

Khi chấm thi, giám khảo phải tuyệt đối tuân thủ các quy định dành cho giám khảo nêu tại đây, cũng như quy định của FCI về thi chó và các quy định khác của FCI.

Giám khảo phải chuẩn bị cho mỗi cuộc thi bằng cách nghiên cúu các bản tiêu chuẩn giống chó và tất cả các quy định quan trọng khác.

Giám khảo phải luôn luôn kỹ lưỡng và cẩn trọng khi thực hiện công việc chấm thi, tuân thủ các quy định và quy ước về đạo đức liên quan đến việc chấm thi, đến các giám khảo khác và những người có chó dự thi.

TƯ CÁCH ĐẠO ĐỨC VÀ HÀNH VI CỦA GIÁM KHẢO TRONG FCI

VẤN ĐỀ CHUNG

Tất cả các giám khảo thuộc bất cứ tổ chức thành viên nào của FCI cũng có một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của những người nuôi chó trên toàn thế giới. Các hành vi của họ phải có độ tin cậy và không thể chê trách điều gì kể cả trong công việc lẫn trong đời sống riêng tư.

Do đó:

 • Một giám khảo không bao giờ được đến muộn trong các cuộc thi mà họ đã được bổ nhiệm, cũng không được rời khỏi sân thi trước khi hoàn thành trách nhiệm đã được phân công cho họ.
 • Một giám khảo không được bình phẩm về công việc chấm thi của một giám khảo khác.
 • Trong mọi trường hợp, một giám khảo không được cố gắng để có được sự phân công chấm thi.
 • Một giám khảo không được phép tư vấn cho cuốn sách giới thiệu về cuộc thi trước hoặc trong quá trình tham gia chấm thi của họ.
 • Trong khu vực thi, giám khảo cư xử đúng mực và kiểm tra tất cả các con chó một cách kỹ lưỡng. Giám khảo cần phải ăn mặc nhã nhặn và phù hợp với công việc phải thực hiện, và giữ thái độ đúng mức, nhã nhặn.
 • Giám khảo không được hút thuốc trong khi đang chấm thi.
 • Giám khảo không được uống đồ uống có công trong khu vực thi.
 • Giám khảo không được đăng ký bất cứ một con chó nào dưới tên của họ trong các cuộc thi mà họ làm giám khảo tại đó.
 • Giám khảo không được chuyển nhượng bất cứ con chó nào trong các cuộc thi mà họ làm giám khảo tại đó.
 • Các cá nhân gần gũi với giám khảo, bất kể là thành viên nào trong gia đình giám khảo, hoặc bất cứ một ai sống cùng trong nhà với giám khảo có thể đăng ký tham gia và chuyển nhượng những con chó không thuộc giống chó mà vị giám khảo đó chấm thi trong cuộc thi.
 • Những con chó mà các giám khảo chuyển nhượng ở các cuộc thi tranh giải CACIB mà họ không làm giám khảo có thể thuộc giống chó mà họ được chấm thi, sở hữu hoặc đồng sở hữu bởi họ, các cá nhân gần gũi với giám khảo, bất kể là thành viên nào trong gia đình giám khảo, hoặc bất cứ một ai sống cùng trong nhà với giám khảo đó.
 • Một giám khảo không được chấm thi cho những con chó mà họ sở hữu, hoặc đồng sở hữu, hoặc chăm sóc, hoặc mua bán trong vòng 6 tháng trước khi diễn ra cuộc thi mà tại đó họ làm giám khảo. Các điều kiện này cũng được áp dụng cho các cá nhân gần gũi với giám khảo, bất kể là thành viên nào trong gia đình giám khảo, hoặc bất cứ một ai sống cùng trong nhà với giám khảo đó.
 • Giám khảo không được đi cùng tới cuộc thi với những người có chó dự thi trong phần thi do họ chấm thi.
 • Bất kể trường hợp nào, giám khảo cũng không được đi chơi hoặc ở cùng với những người có chó dự thi do họ chấm thi. Tuy nhiên họ có thể làm việc này sau khi đã hoàn thành công việc chấm thi.

 

CHẤP THUẬN VIỆC CHẤM THI

 • Một giám khảo của FCI chỉ có thể chấm thi trong những cuộc thi của FCI, hoặc được tổ chức bởi các nước thành viên hoặc đối tác hợp đồng của FCI. Họ không được phép chấm thi tại các cuộc thi không được ghi nhận bởi FCI, trừ khi các cuộc thi này được tổ chức tại các nước mà các nước đó không nằm trong sự điều tiết của FCI (không phải là thành viên hoặc đối tác hợp đồng). Trong những trường hợp này, họ cần phải có sự phê chuẩn của FCI-NO mà họ đăng ký hoặc tại nơi họ cư trú.
 • Khi nhận được lời mời tham dự chấm thi tại một nước ngoài nơi họ cư trú, giám khảo cần phải tìm hiểu chắc chắn rằng cuộc thi đó phải được diễn ra dưới sự điều tiết của FCI, hoặc được tổ chức bởi một cơ quan đã được FCI ghi nhận.
 • Nếu cuộc thi được tổ chức bởi một câu lạc bộ, giám khảo cần phải xác định rằng câu lạc bộ được ghi nhận chính thức bởi FCI-NO hoặc một đối tác hợp đồng của FCI tại quốc gia mà cuộc thi đó được tổ chức.
 • Một giám khảo của FCI có thể chỉ được chấm thi tại một cuộc thi ngoài nơi họ cư trú khi họ có được sự phê chuẩn của FCI-No nơi họ cư trú bằng văn bản để có thể tham gia. Sự phê chuẩn này sẽ do nhà tổ chức cuộc thi thu thập thông qua FCI-NO của nơi mà cuộc thi sẽ diễn gia và gửi một bản sao tới giám khảo được mời.
 • Khi chấm thi ở ngoài nước mà họ cư trú, giám khảo cần phải thông thạo ít nhất một trong bốn ngôn ngữ chính thức của FCI (tiếng Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha). Trường hợp giám khảo không đáp ứng được yêu cầu này, các giám khảo sẽ tự phải thuê phiên dịch cho họ nếu như nhà tổ chức yêu cầu.
 • Trong bất kỳ trường hợp nào, một giám khảo cũng không được phép chấm thi cho một giống chó mà họ không được phê chuẩn bởi hiệp hội chó giống quốc gia mà họ đăng ký tại bất cứ một cuộc thi nào. Việc này được áp dụng tương tự cho việc chấm thi ở cấp độ lựa chọn Chó đẹp nhất nhóm và Chó đẹp nhất cuộc thi.

 

CÁC CHẾ TÀI TRONG FCI

 1. Dưới sự đánh giá của FCI-NO mà giám khảo đó đã đăng ký, bất cứ giám khảo nào vi phạm các quy định của FCI về thi chó và/ hoặc các quy định của quốc gia cũng như các quy định của FCI cho các giám khảo, bằng bất cứ cách nào thì việc vi phạm này sẽ bị phạt nếu như được chứng minh rõ ràng. FCI-NO được yêu cầu phải không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì tới họ trong việc ra những quyết định phạt đối với những lỗi và vi phạm của các giám khảo.
 2. Luôn đảm bảo rằng các ý kiến của các giám khảo bị khiếu nại và đề xuất phạt phải được lăng nghe, cho dù ý kiến của họ bằng miệng hay bằng văn bản. Các giám khảo đó được quyền kháng cáo lại những quyết định phạt họ. Không ai liên quan đến việc ra án phạt đó được làm thành viên của hội đồng tiếp nhận và thẩm định kháng cáo của các giám khảo.
 3. FCI-NO cần tiên lượng trước những trường hợp chế tài sau::
 4. a) Những trường hợp không bị phạt;
  b) Cảnh cáo, bao gồm cả việc cấm hoặc không cấm giám khảo tham gia chấm thi;
  c) Cấm các cá nhân được làm giám khảo trong một khoảng thời gian;
  d) Huỷ bỏ quyền làm giám khảo;
  e) Thu hồi hoặc tái cấp giấy phép cho các giám khảo chấm thi tại nước ngoài.
 5. Sau khi việc chế tài có hiệu lực chính thức, các thành viên của FCI cần phải thông báo bằng văn bản cho FCI các quyết định này.

 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban điều hành của FCI, trong những trường hợp có những phần của quy định này không có hiệu lực, có thể tự ra quyết định về việc thay đổi một hoặc một số phần của các quy định này nhằm đảm bảo giá trị của các cuộc thi quốc tế được tổ chức theo quy định của FCI và đảm bảo các quy định này được thực thi.

Việc một hoặc một số phần của quy định này không còn hiệu lực không làm cho toàn bộ quy định này hết hiệu lực.

Các quy định này có hiệu lực sau khi có sự phê chuẩn của Hội đồng FCI và cần được công bố cho tất cả các thành viên và đối tác hợp đồng của FCI.

Các quy định này đã được phê chuẩn của Hội đồng FCI tại cuộc họp ở Madrid ngày 28 tháng 11 năm 2001 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2002. Thời kỳ chuyển đổi là 2 năm, kéo dài đến hết 31 tháng 12 năm 2003, để các thành viên và đối tác hợp đồng của FCI điều chỉnh và sửa đổi các quy định của quốc gia nước họ.

QUY ĐỊNH VỀ GIÁM KHẢO TRONG DOG SHOW CỦA FCI

kimquy
nhtruong969@gmail.com