HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG
TẠI VIỆT NAM

Phụ-lục-1-Hướng-dẫn-trình-tự-tổ-chức-dog-show-trong-hệ-thống-Vietnam-Championship