Một số thay đổi luật show, luật nhân giống, nhân sự của Hiệp Hội VKA 2019

Một số thay đổi luật show, luật nhân giống, nhân sự của Hiệp Hội VKA 2019

kimquy
nhtruong969@gmail.com