KHÓA HUẤN LUYỆN RING STEWARD LẦN 02 – 2022

KHÓA HUẤN LUYỆN RING STEWARD LẦN 02 – 2022


Danh sách Steward Bản địa Chính quy Dự bị VKA:
– Ông Tạ Hồng Thương
– Ông Nguyễn Thanh Hải
 Danh sách Steward Bản địa Tập sự Sơ cấp VKA
– Bà Nguyễn Thị Xuyên
– Ông Đặng Ngọc Quân
– Ông Nguyễn Mạnh Toàn
– Ông Phương Anh Đức
– Ông Nguyễn Danh Mạnh
– Ông Nguyễn Minh Hiệpkimquy
nhtruong969@gmail.com