HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG
TẠI VIỆT NAM

Hướng dẫn trình tự tổ chức dog show trong hệ thống Vietnam Championship

Hướng dẫn trình tự tổ chức dog show trong hệ thống Vietnam Championship

kimquy
nhtruong969@gmail.com