Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08-2016/QĐ-CT của VKA ban hành ngày 26 /01/2016

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08-2016/QĐ-CT của VKA ban hành ngày 26 /01/2016

THÔNG BÁO
V/V hướng dẫn thực hiện Quyết định số 08-2016/QĐ-CT của VKA ban hành ngày 26 /01/2016

Căn cứ Quyết định số 08-2016/QĐ-CT v/v sửa đổi bổ sung Bảng tiêu chuẩn; thay đổi phương thức đánh giá công nhận giống, chấm Dog show; Phát triển giám khảo bản địa đối với giống chó Phú Quốc của VKA ban hành ngày 26 tháng 01 năm 2016;
Ban phát triển các giống chó bản địa thuộc VKA hướng dẫn việc thực hiện đánh giá công nhận giống những cá thể chó giống Phú Quốc F 2 và đăng ký xác nhận và cấp mới khai sinh cho các cá thể chó giống Phú Quốc F 3 do VKA quản lý như sau:

1. Đối với những cá thể chó giống Phú Quốc F 3 đã được VKA xác nhận và cấp mới giấy khai sinh trước ngày 26 tháng 01 năm 2016 vẫn có hiệu lực.
2. Những cá thể chó giống Phú Quốc F 2 hiện tại đã đến tuổi sinh sản vẫn được phép nhân giống và đăng ký xác nhận và cấp mới giấy khai sinh cho những cá thể chó giống Phú Quốc F 3 đến hết ngày 31 tháng 03 năm 2016.
3. Những cá thể chó giống Phú Quốc F 2 cha mẹ của những cá thể chó giống Phú Quốc F 3 đã được VKA xác nhận và cấp mới giấy khai sinh đến ngày 31 tháng 03 năm 2016 nếu muốn tiếp tục nhân giống những thế hệ F 3 tiếp theo bắt buộc phải tham dự đánh giá công nhận giống và cấp giấy gia phả chính thức mới được phép nhân giống.
4. Phí cho việc đánh giá công nhận giống và cấp giấy gia phả chính thức cho những cá thể chó giống Phú Quốc F 2 là 50% Phí đánh giá công nhận.
Hướng dẫn này có hiệu lực từ từ ngày 28 tháng 01 năm 2016.

Trong quá trình thực hiện có điểm nào chưa rõ hoặc còn vướng mắc, xin vui lòng phản ánh về Ban Chấp hành Hiệp Hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) để làm rõ và bổ sung, sửa đổi (nếu cần).

Trưởng Ban phát triển chó bản địa

Nguyễn Minh Khang

kimquy
nhtruong969@gmail.com