ĐIỀU CHỈNH MỤC SỐ 3 TRONG BẢN NỘI QUY VỚI NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VÀ NHÂN GIỐNG.

ĐIỀU CHỈNH MỤC SỐ 3 TRONG BẢN NỘI QUY VỚI NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VÀ NHÂN GIỐNG.

Bao gồm các điều chỉnh như sau:

3 – Nội quy với người nuôi chó giống và nhân giống

3.1 Luôn quản lý và thực hiện việc nhân giống chó một cách nghiêm túc và trách nhiệm.

3.2 Cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ về quá trình nhân giống, các con chó giống và chó con sinh sản ra, cũng như sức khỏe, tính cách, thần kinh và các đặc điểm khác của những con chó có liên quan đến quá trình nhân giống cho người mua và VKA trong trường hợp có yêu cầu. VKA có quyền yêu cầu cung cấp các thông tin này, cũng như tiến hành kiểm tra AND với các con chó con sinh sản ra.

3.3 Chỉ được tiến hành nhân giống đối với những con chó khi đã trên 12 tháng tuổi. Tất cả các ngoại lệ cần phải được VKA chấp thuận trước khi tiến hành nhân giống.

3.4 Tiến hành đăng ký một lần cho tất cả các con chó con nhân giống ra trong cùng 1 lứa với VKA. Tất cả chó con đăng ký phải có mã số xăm tai hoặc gắn chíp điện tử do các Bác sỹ thú y hoặc các cá nhân được VKA chấp nhận. Người nhân giống cần phải lưu ý thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi tiến hành đăng ký cho các con chó con nhân giống ra.

3.5 Không được từ chối nếu khách hàng có yêu cầu thử DNA chó con và chó cha, mẹ, với điều kiện khách hàng đồng ý trả tất cả chi phí thử DNA .

004.2015.27.03-QDCT.-DIEU-CHINH-NOI-QUY-NHAN-GIONG

kimquy
nhtruong969@gmail.com