ĐĂNG KÝ VKA PEDIGREE – MẪU ĐƠN SỐ 8 VÀ SỐ 12.

ĐĂNG KÝ VKA PEDIGREE – MẪU ĐƠN SỐ 8 VÀ SỐ 12.

ĐĂNG KÝ VKA PEDIGREE:

  • Quyết định phê duyệt và ban hành Mẫu Đơn Số 8 và Phụ lục cho đơn số 8, dùng cho việc Đăng ký Giấy Chứng nhận Nguồn gốc cho đàn chó con, thay thế cho đơn số 2, đơn số 3 và đơn số 4 trước đây.
  • Đính kèm mẫu đơn số 8, và phụ lục đơn số 8 – VKA.

 

01 – QUY TRÌNH

Quy trình cấp VKA Pedigree

02 – MẪU ĐƠN SỐ 8 – ĐK GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC VKA

 

03 – PHỤ LỤC MẨU ĐƠN SỐ 8 – ĐK GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC VKA

(Phụ lục cho) MẨU ĐƠN SỐ 8 ĐK GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC VKA

04 – MẨU ĐƠN SỐ 12 – ĐĂNG KÝ CẤP LẠI PEDIGREE

MẨU ĐƠN SỐ 12 ĐĂNG KÝ cấp lại PEDIGREE

 

kimquy
nhtruong969@gmail.com