ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC CHO ĐÀN CHÓ CON – MẪU ĐƠN SỐ 8

ĐĂNG KÝ GIẤY CHỨNG NHẬN NGUỒN GỐC CHO ĐÀN CHÓ CON – MẪU ĐƠN SỐ 8

Quyết định phê duyệt và ban hành Mẫu Đơn Số 8 và Phụ lục cho đơn số 8, dùng cho việc Đăng ký Giấy Chứng nhận Nguồn gốc cho đàn chó con, thay thế cho đơn số 2, đơn số 3 và đơn số 4 trước đây.
Đính kèm mẫu đơn số 8, và phụ lục đơn số 8 – VKA.

kimquy
nhtruong969@gmail.com