ĐĂNG KÝ EXPORT PEDIGREE – MẪU ĐƠN SỐ 10 VÀ SỐ 11.

ĐĂNG KÝ EXPORT PEDIGREE – MẪU ĐƠN SỐ 10 VÀ SỐ 11.

ĐĂNG KÝ EXPORT PEDIGREE

 

  • QUY TRÌNH

Quy trình cấp Export Pedigree

  • MẨU ĐƠN SỐ 10 ĐĂNG KÝ EXPORT PEDIGREE 

MẨU ĐƠN SỐ 10 ĐĂNG KÝ EXPORT PEDIGREE

  • MẨU ĐƠN SỐ 11 ĐĂNG KÝ CẤP LẠI EXPORT PEDIGREE

MẨU ĐƠN SỐ 11 ĐĂNG KÝ CẤP LẠI EXPORT PEDIGREE

  • QUY ĐỊNH CẤP VÀ CẤY MICROCHIP

Quy định về cấp _ cấy microchip

  • ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI CHÓ NHẬP KHẨU

Đăng ký nhập khẩu VKA

kimquy
nhtruong969@gmail.com