Chương trình Đào tạo Professional Ring Steward

Chương trình Đào tạo Professional Ring Steward

 Diễn giả : Tiến Sĩ Chakkapan Chantarasmee – Giám đốc điều hành Hiệp hội Chó Giống Thái Lan – Giám khảo FCI All-breeds Quốc tế.
15 – 16 /10/2022
Danh sách Steward Chính quy VKA:
– Ông Nguyễn Đức Anh (Kelvin)
– Ông Nguyễn Hoàng Dương (Jay)
– Ông Trần Xuân Bách (Bach)
– Ông Trần Quang Trung (Trung)
– Ông Phạm Hà Hoàng Việt (Viet)
– Bà Huỳnh Công Tố Uyên (Winnie)
Danh sách Steward Tập sự VKA:
– Bà Phan Thị Hồng Anh (Annie)
– Bà Nguyễn Lý Ánh Hồng (Helen)
– Bà Nguyễn Cao Phúc Trinh (Kelsey)
– Ông Lương Xuân Đức (John)
– Ông Dhananjay Kumar (DK)
– Ông Tạ Ân Hiệp (Kai)
Danh sách Steward Tập sự Sơ cấp VKA:
– Bà Nguyễn Châu Bảo Nhi (Cherry)
– Bà Trần Bích Hợp (Na)
– Ông Nguyễn Quang Đạt (Louise)
kimquy
nhtruong969@gmail.com