006/2019/QĐ-CT CÔNG NHẬN TIÊU GIỐNG CHÓ BẮC HÀ – BẢNG TIÊU CHUẨN CHÓ BẮC HÀ.

006/2019/QĐ-CT CÔNG NHẬN TIÊU GIỐNG CHÓ BẮC HÀ – BẢNG TIÊU CHUẨN CHÓ BẮC HÀ.

kimquy
nhtruong969@gmail.com