QUY ĐỊNH CỦA HIỆP HỘI VKA VỀ CÁC CUỘC THI CHÓ ĐẸP 2019

QUY ĐỊNH CỦA HIỆP HỘI NHỮNG NGƯỜI NUÔI CHÓ GIỐNG VIỆT NAM VỀ CÁC CUỘC THI CHÓ ĐẸP 2019

10_VKA_Quy_dinh_ve_thi_cho_revise_2019_V5