ĐIỀU LỆ VKA 2009.

CONG NHAN CUA BO TRUONG NN&PTNT 2007

 

QD BNV - VKA.jpg

QD105-BNV 02

01 QD THANH LAP VKA

02 DIEU LE VKA - Trang 01

03 DIEU LE VKA - Trang 02

04 DIEU LE VKA - Trang 03

05 DIEU LE VKA - Trang 04

06 DIEU LE VKA - Trang 05

07 DIEU LE VKA - Trang 06

08 DIEU LE VKA - Trang 07

09 DIEU LE VKA - Trang 08

10 DIEU LE VKA - Trang 09

11 DIEU LE VKA - Trang 10

12 DIEU LE VKA - Trang 11

13 DIEU LE VKA - Trang 12

14 DIEU LE VKA - Trang 13

15 DIEU LE VKA - Trang 14

16 DIEU LE VKA - Trang 15

 

17 DIEU LE VKA - Trang 16

 

 

 

18 DIEU LE VKA - Trang 17