006/2019/QĐ-CT Điều chỉnh Mục số 3.3 trong bản Nội quy với người nuôi chó giống và nhân giống

006.2019-QDCT-DIEU-CHINH-NOI-QUY-NHAN-GIONG