005/2019/QĐ-CT Điều chỉnh Mục 1 trong bản Qui định về dogshow

005.2019-QDCT.-DIEU-CHINH-QUY-DINH-DOGSHOW